Ana Sayfa Trabzon Haber Ziraat Mühendislerinden basın açıklaması

Ziraat Mühendislerinden basın açıklaması

Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi basın açıklaması yayınladı İşte o açıklama

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2017 Çarşamba 09:42
Ziraat Mühendislerinden basın açıklaması

1954 yılında kurulup, ‘Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ne bağlı olarak faaliyet gösteren TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası; TMMOB Yasası; 7472 sayılı Ziraat Mühendisliği Yasası, Oda Tüzüğü ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümleri doğrultusunda mesleki faaliyette bulunmaktadır.

 

Genel Merkezi Ankara‘da olan Ziraat Mühendisleri Odası‘nın halen tüm ülke ölçeğine yayılan 27 Şubesi, 53 İI Temsilciliği vardır.

 

Trabzon Şubemiz, 1962 yılında temsilcilik olarak başladığı faaliyetine 1992 yılında şubeleşerek devam etmektedir. Şubemiz 2005 yılında İskenderpaşa mahallesi Bayraktarlar iş merkezindeki yerini satın alarak kurumsal olarak aktif şekilde faaliyetini gerçekleştirmeye devam etmektedir. Üye sayımız 589 olup  şubemize 121 Balıkçılık ve Su ürünleri Mühendisi de üye olarak mesleklerini icra etmektedir. Üyelerimizin 51 adedi emekli statüsündedir.

 

Yaklaşık bir yıl önce Cemil PEHLEVAN’ın Başkanlığında, II. Başkan Avni AYDIN, Sayman Coşkun KUTUROĞLU, Yazman Sevilay SARIYILMAZ, Üyeler Sedat SARAL, Ömer BAHAR ve Yahya ÇAVDAR’dan oluşan Yönetim Kurulumuz göreve başlamasıyla, gerek özel sektörün gerekse kamunun farklı alanlarında görev yapan meslektaşlarımızı göreve başladığımız andan itibaren gidilmedik kapısı çalınmadık hiçbir üyemiz kalmasın ilkesi ile üye ziyaretlerimizi devamlı gerçekleştirerek meslek örgütümüzü zinde tutma gayreti içerisindeyiz.

 

ZMO; mesleki çalışmalar ve ilgi alanına yönelik çalışmalar yapma yanında, insan hak ve özgürlüklerine saygı, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin kuralları içerisinde kalarak toplumun demokratikleşmesi, ekonomik ve toplumsal yapının ulusal yararlar göz önüne alınarak oluşturulması için sorumluluk üstlenilmesi gerektiği görüşündedir.

 

Bu ilkeler çerçevesinde, kamu kurumu niteliğindeki tüzel kişilik olma sorumluluğu ve demokratik örgüt yükümlülüğü, ODA‘mız çalışmalarında göz önüne alınması gereken önemli iki asıl unsur olarak kabul edilmekte, Türk Tarımına ve meslektaşlarımıza bu anlayış esas alınarak hizmet verilmektedir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), Anayasal anlamda kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. Anayasal dayanağını, 1982 Anayasası‘nın 135. maddesinden almaktadır.

Madde 135.- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir

 

ODAMIZIN AMAÇ VE GÖREVLERİ:

 

ZMO‘nun amaç ve görevleri, "TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tüzüğü‘nde aşağıdaki gibi sayılmıştır;

1.Ülkemizin tarımsal varlığı ve kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi, verimlerinin artırılması, kırsal nüfusun toplumsal ve ekonomik kalkınmasının sağlanması amacıyla her türlü girişim ve etkinlikte bulunmak,

 

2.Meslekle ilgili her türlü yasal düzenlemeyi, normları, fenni şartnameleri hazırlamak, incelemek, bunlarla ilgili görüş ve önerilerini resmi ve özel kuruluşlara bildirmek,

3.Üyelerinin hak ve yetkilerini savunmak ve bu yetkilerin kullanılabilmesini sağlamak üzere resmi ve özel kuruluşlarda girişimlerde bulunmak,

 

4.Mesleğin geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak, toplantı ve sergiler düzenlemek, diğer kuruluşların bu çalışmalarına katılmak,

 

5.Tarımsal girdileri sağlayan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, girdi ve ürün fiyatlarıyla hizmet ücretleri hakkında önerilerde bulunmak, tarımsal girdileri üretecek tesislerin kurulmasını teşvik etmek,

 

6.Meslekle ilgili proje ve taahhüt işlerinde üyelere gerekli belgeleri vermek, onaylamak, bu konuda gereken yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, bu amaçla gereken resmi girişimleri yapmak,

 

7.Üyelerin iş güvenliği ve sosyal güvenliğinin sağlanması, demokratik hak ve özgürlüklerinin korunması için girişimlerde bulunmak, üyeler arasında dayanışma sağlamak ve üyelerin meslek onuru ve saygınlığının korunması için gereken önlemleri almak, aykırı davranışları izleyerek gerekli disiplin uygulamalarını yapmak,

 

8.Her türlü bilimsel ve mesleki yayınlar yapmak,

 

9.Üyelerin mesleki ve üyelik özgeçmişleri ile ilgili bilgileri toplayıp korumak,

 

10.Bilirkişilik hizmeti yapacak üyeleri belirleyerek ilgili resmi ve özel kuruluşlara bildirmek,

 

11.Üyelerin meslek çalışmalarında uymak zorunda oldukları kuralları saptamak, mesleki denetimi sağlamak üzere gerekirse yönetmelikler çıkarmak,

 

12.Mesleki ve ulusal sorunlarla ilgili olarak Mühendis ve Mimar Odaları ve diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak mesleki çalışmalar yapmak, kararlar almak,

 

13.Meslek alanındaki gelişme ve yenilikleri izlemek ve yaymak, bu amaçla yurt içi ve dışındaki meslek kuruluşları ile ilişki kurmak, ortak çalışmalar yapmak, yurt içinde ve dışında mesleği temsil etmek,

 

14.Ziraat mühendisliği öğrenimi yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak meslek elemanlarının eğitimleri konusunda öneri ve yardımlarda bulunmak,

 

15.Tarımsal çalışmalarla ilgili büro ve firmaların tanımı, tescili ve hizmet esaslarının belirlenmesi konularında izleme, denetim ve onaylama yapmak,

 

16.7472 sayılı Yasa uyarınca çıkarılmış olan Ziraat Mühendisliği Yetki Tüzüğü hükümlerinin uygulanması amacıyla mevzuat çalışmaları yapmak, resmi ve özel kuruluşlarda gerekli girişimleri yapmak

 

Görüldüğü gibi ZMO‘nun amaç ve görevleri, tarım sektörünün sosyo-ekonomik ve politik bütününe ilişkindir. Tarımın ekonomik bir sektör olarak geliştirilmesi yanında, sektörün insan unsurunu oluşturan köylülerin ve ziraat mühendislerinin yaşama ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, temel öncelikler arasındadır.

 

 

 

Yönetim Kurulumuz göreve geldiği bir yıllık süre içerisinde Fındık raporu, sertifikalı tohum desteğine ilişkin rapor, tarım alanlarının şehirleşme uğruna yok edilmesine yönelik rapor, Maçka Altındere vadisinin HES tahribatı ve balıkçılık tesislerinin faaliyetlerinin durmasına ilişkin rapor, Tarım danışmanlık hizmetlerinin uygulanmasının geliştirilmesi için rapor, Karadeniz de balıkçılığın durumunu ilgilendiren rapor, imar planlarında korunması geren mutlak tarım arazilerine ilişkin  rapor ile Kentsel dönüşüm alanı içinde kalan tarihi kadınlar halinin korunmasına yönelik rapor, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının mühendis istihdamına dair rapor ile Tarımda küçülmenin ülke ekonomisine vereceği zarar ile çiftçilerin yoksullaşmasına ilişkin raporları hazırlayarak gerek zaman zaman basın gerekse toplantılarla kamuoyu ve üyelerimiz ile paylaşmıştır.

 

Odamız bu raporları ve basın bildirilerini hazırlarken ülke tarımının ve sektörün paydaşlarının üretimden hakettikleri geliri faydayı elde etmeleri için çıkarsız mesleğin gereğine uygun dürüstlük, doğruluk ve teknik birikimleri ve ilkeleri  doğrultusunda hazırlamaktadır.

 

Meslektaşlarımıza yönelik hizmet içi eğitim ve kurslarımız ile gezilerimizi ve program çerçevesinde uygulamaya çalıştık bu amaçla Çaykur’ da ki yeni meslektaşlarımıza fabrika iş yönetimi ve işletme eğitimi ile iş ve toplumsal hayatta iletişim eğitimleri düzenledik. Bilirkişi eğitimlerimizin yanı sıra Tarım danışmanlarına yönelik çay yetiştiriciliği ile Fındık hastalık zararlıları eğitimi ve uygulamalı meyve ağaçlarında aşılama eğitimleri verdik. Ayrıca bitkilerde su stresi gibi önemli konuda KTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Asım KADIOĞLU hocamız tarafından odamızda eğitim verildi. Rize Çay Araştırma Enstitüsünde yerinde çay tarımı ve fabrikalarda üretim ile ilgili bilgilendirme gezileri yapıldı. Of Ziraat Odası ile ortaklaşa İstiridye (KAYIN) mantarı uygulamalı eğitimi gerçekleştirilmiş 12 meslektaşımız eğitime katılmıştır.

 

Odamız JICA (Japon Uluslar Arası İşbirliği Ajansı) işbirliği ile ilimizden Japonya ya 10 kişilik kırsal turizme yönelik 15 günlük işbirliği ve bilgi alışverişine yönelik teknik gezi düzenlenmiştir. Bu gezide Maçka Hamsiköy de Uğur Usta adı altında süt mamulleri üretimi yapan Uğur ALKURT da yer almıştır. Japonya’nın gidilen bölgesinin tarım hayvancılık ve yöresel gıdaları ile ilgili gözlemler yapılmış ve Japonlara bizim yöresel ürünümüz sütlaç öğretilmiş ve onlardan süt reçeli isimli gıda öğrenilmiş burada Uğur Usta, Odamız ve KTÜ Maçka MYO görevli Doç. Dr. Oktay YILDIZ işbirliği ile ürün geliştirilmiş yöresel fındık ve çay katılarak yeni bir tatta süt reçeli elde edilmiş ve satışa sunulmuştur. Bu katma değer yaratan bir çalışmadır.

 

Üyelerimiz ile geleneksel planlanan “Ziraat Mühendisleri Odası Kar Şenliği” etkinliğini Zigana dağı kayak tesisleri, Zitaş ve Hamsiköy Uğur usta tesisleri ziyaretleri çerçevesinde yüksek katılımlı olarak  iki defa düzenledik. Burada amaç bir araya gelmek ve kırsal turizme dikkat çekmek olmuştur

.

Kadın üyelerimiz 8 Mart dünya kadınlar günü ve anneler gününde buluşarak kadın hakları konusunda etkinlik düzenlediler.

 

 Çay sektörü, Balıkçılık ve Su ürünleri sektörü ile Zirai Mücadele İlaç Bayisi üyelerimiz ile kahvaltı ve yemekli toplantılarda bir araya gelerek tanışma, sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik bilgi alışverişinde bulunduk.

 

 

Binlerce ziraat mühendisinin işsiz olduğu ortada iken  “Bugün ziraat alanında 5‘i henüz öğretime başlamamış 40 fakülte vardır. Başarılı bir yükseköğretim sürekli yeni fakülteler açarak veya açılan fakültelere popüler isimler vererek değil, ancak planlı, geleceği görebilen, çeşitli müdahalelerin dışında gerekli ve gerçek ziraat mühendisliği eğitimi yakalanabilir. Bu nedenle mesleki öncelikleri dikkate alan, arz-talebi gözeten, meslek odalarını eğitim öğretimin öncelikli paydaşları olarak kabul eden bir yaklaşım ülkemize daha uygun bir tarımsal yükseköğretim sistemini ortaya çıkaracaktır.”

 

Bu gün hayatta olan 100 bin ziraat mühendisinin kaba bir hesapla %25’i yani yaklaşık 25 bini işsizdir. Bu sayıya mesleğini yapamayıp farklı mesleklerde çalışanlarda dahildir.

 

Bununla birlikte 200 kuru hektara bir ziraat mühendisi, 100 sulu hektara bir ziraat mühendisi gerekliliğinden yola çıkarsanız, Türkiye’nin yaklaşık 160 bin ziraat mühendisine ihtiyacı olduğunu da ayrıca görmemiz gerekiyor.

 

Biz Ziraat Mühendisleri diyoruz ki Türkiye’nin dış satımı acil konu etmeli,  iç pazar ve dış pazarda aynı kaliteyi yakalamalı, bunun için sağlık koşullarına uygun kaliteli tarımsal üretim için ziraat mühendisliği istihdamının zorunlu olduğu gerçeğini unutmadan, gıda işletmelerinde, tarımsal işletmelerdeki üretimlerde, Bitki Koruma Ürünü ve tohum bayilerinde, tarımsal danışmanlık hizmetlerinde, tohumculukta ıslah ve Arge çalışmalarında, pazarlamada kısaca tarım ve gıda ile ilgili her alanda her birimde Türkiye’nin konu ile ilgili tüm yönetim yapılarıyla işbirliği içerisinde çalışacağız. Yeni ziraat mühendisliği istihdam alanları yaratmaya çalışacağız eski iş alanlarını geliştireceğiz. Bu sadece ziraat mühendislerinin işlendirilmesi anlamına gelmemektedir. Türkiye’nin yeniden üreten, yeniden kalkınan ve yeniden bağımsızlığının devamını sağlayan bir ülke olabilmesi için de ön koşullardan biridir.

 

Üretmeden bağımsız kalabilmenin olanaksızlığını, en yakıcı haliyle dünyada yaşanmaktadır. O halde Türkiye hem ekonomisinde ( tarım sanayi vb) hem siyasetinde böyle bir yapılanmanın peşinde olmalı ve bunun için yeni bir seferberliğe girişmelidir

 

Dünyamızı tehdit eden bazı temel sorunların varlığı farklı ortamlarda dile getirilmektedir. Örneğin, açlık dünyanın çözmek zorunda olduğu temel bir problemdir. Su kaynaklarının kullanımı, kaliteli gıda üretimi, erozyon, kentleşme ve çevre sorunları ve benzeri problemler ziraat mühendislerinin çözüm üreteceği konular olacaktır. Buradan hareketle, ziraat mühendisliğinin gelecekte çok daha itibarlı ve geçerli bir meslek olacağını söylemek mümkün olacaktır.

 

Göreve geldiğimiz gün bütün üyelerimiz yönetim kurulu üyesidir anlayışı ile çalışacağını deklere eden yönetimimiz hiçbir üyesini ötekileştirmeyen demokrasi kültürünün gereği olan birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde üyelerimize layık olmak için çalışacağımıza siz değerli basın mensuplarının aracılığıyla bir kez daha Trabzon kamuoyuna iletmekten gurur duyarız.


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Efsaneler hükümlülerle buluşuyor

Efsaneler hükümlülerle buluşuyor

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık
sanalbasin.com üyesidir